A.V.Z.A
Haalt het beste uit jezelf

Lijst met tuchtmaatregelen

A. Allerhande lichte overtredingen

01. Uitsluiting voldoende – niets weerhouden – blaam

B. Houding speler/official t.o.v. de scheidsrechter of commissielid in opdracht

Art.

Omschrijving

Sanctie

00

Kritiek en/of onaangename houding

blaam tot

01

Kritiek t.o.v. de scheidsrechter

blaam tot 4 weken

02

Beschuldiging van partijdigheid

1 tot 3 weken

03

Misplaatste houding

2 tot 8 weken

04

Kritiek met belediging(en) en/of grofheid(heden)

1 tot 8 weken

05

Terugkomen op terrein na uitwijzing en/of   uitsluiting

2 tot 12 weken

06

Terrein verlaten of betreden zonder toestemming

1 tot 4 weken

07

Weigeren het terrein te verlaten

3 tot 6 weken

08

Bedreiging(en) zonder geweld

3 tot 10 weken

09

Bedreigingen met geweld

3 tot 52 weken

10

Binnentreden kleedkamer ter kwader trouw

3 tot 10 weken

11

Handtastelijkheden

12 tot 52 weken

12

Beentje lichten

2 jaar tot 5 jaar

13

Voorwerp in de richting van de scheidsrechter   werpen of
  opzettelijk trappen van de bal naar de scheidsrechter

1 tot 12 maanden

14

Onzedelijke gebaren t.o.v. de scheidsrechter

3 tot 12 maanden

15

Uit handen slaan van attributen (fluitje – kaart)

3 tot 12 maanden

16

Opzettelijk duwen van scheidsrechter

3 tot 24 maanden

17

Slaan/spuwen/trappen naar de scheidsrechter   (zonder raken)

1 tot 3 jaar

18

Slaan/spuwen/trappen op de scheidsrechter (met   raken)

3 jaar tot levenslang met uitbreiding naar andere federatie

19

Belediging met betrekking op ras, taal,   nationaliteit, godsdienst, enz.

2 tot 6 weken

20

Simuleren van handtastelijkheid

3 tot 6 weken

21

Simuleren van handtastelijkheid

1 tot 3 weken

22

Kleedkamer scheidsrechter betreden zonder   toelating

1 tot 2 weken

23

Onsportief gedrag : functie als kapitein   verzuimen

1 tot 2 weken

24

Medespelers aanmanen de zaal te verlaten

1 tot 2 weken

25

De zaal weigeren te verlaten bij uitsluiting   => stilleggen wedstrijd

2 weken bovenop sanctie voor uitsluiting


C. Officials en/of afgevaardigden

01

Opzettelijk beschadigen officieel document

1 tot 12 maandenD. Houding speler/official t.o.v. tegenstrever/officials of publiek

01

Zware fout in het spel ( sliding, blokkeren,   enz.)

1 tot 4 weken

02

Zware fout in het spel met kwetsuur tot gevolg

1 tot 6 weken

03

Opzettelijk gevaarlijk spel

1 tot 6 weken

04

Beentje lichten

1 tot 8 weken

05

Neerduwen of neertrekken

1 tot 8 weken

06

Beentje lichten als wisselspeler

4 tot 12 weken

07

Gewone spelovertreding

1 tot 4 weken

08

Beledigingen t.o.v. tegenstrever(s)/publiek

1 tot 6 weken

09

Opzettelijk duwen/ trappen /zonder aantoonbare fout

1 tot 12 maanden

10

Werpen van voorwerpen

1 tot 6 maanden

11

Natrappen/elleboogstoot

1 tot 12 maanden

12

Provocatie

1 tot 12 maanden

13

Tackelen/ haakfout langs achter

2 tot 12 weken

14

Opzettelijk slaan naar/spuwen (zonder raken)

1 tot 12 maanden

15

Opzettelijk slaan op/spuwen, kniestoot, kopstoot   (met raken)

6 tot 24 maanden

16

Herhaald slaan en/of trappen en/of kopstoot of   kniestoot

3 jaar tot levenslang

17

Moedwillig verstoren van het kampioenschap

Uitsluiting

18

Niet –brutale fout : zgn. “nodige fout”   (truitrekken, handspel

1 tot 3 weken

19

Kritiek en/of ongepaste houding, provocatie

1 tot 2 weken

20

Belediging met betrekking op ras, taal,   nationaliteit en godsdienst

1 tot 6 weken

21

Onzedelijk gebaar

6 tot 26 wekenE. Weigering terrein te verlaten/terrein verlaten zonder toestemming

01

Ploegmaten aanmanen om terrein te verlaten

3 tot 8 wekenF. Kapitein

01

Vervult zijn taak niet als kapitein

1 jaar voor alle officiële functiesG. Geschorste/niet-gekwalificeerde leden welke aan wedstrijden deelnemen

01

Straf X 2 met minimum van 1 maand

Strafmaat X 2H. Wangedrag op de zitting

01

Onbetamelijk gedrag tijdens Tuchtraad

Strafmaat X 2I. Recidief binnen 3 jaar

Strafmaat X 2J. Bij afwezigheid tijdens een zitting met verplichte aanwezigheid

+ 2 wekenK. Preventieve schorsing

In geval van ernstige incidenten kan het TC in afwachting van een definitieve beslissing van de bevoegde instanties en zonder partijen te horen, spelers, clubleiders en officials schorsen of beslissen dat wedstrijden met gesloten deuren worden gespeeld. Een preventieve schorsing kan enkel uitgesproken worden jegens degene die :

  1. Ervan verdacht wordt handtastelijkheden te hebben gepleegd op een scheidsrechter, een official en/of een speler.
  2. Bij twee clubs aangesloten is (dubbele aansluiting).

De opgelegde voorlopige schorsing treedt onmiddellijk in werking en is niet vatbaar voor enig verhaal .

L. Schulden

Clubs die nalaten hun schulden aan VLB, AVZA en Futsal Liga Lede te vereffenen, worden aan de bevoegde instantie voorgesteld tot schrapping en hun leden mogen niet aansluiten bij een andere club voordat zij hun proportioneel deel van deze schuld hebben vereffend.

M. Uitbreiding van schorsingen

Alle schorsingen uitgesproken door een instantie, zowel nationaal, regionaal als provinciaal, zijn van rechtswege van toepassing voor alle wedstrijden onder toezicht van VLB, AVZA of Futsal Liga Lede.

De secretarissen van de vleugels of van de provincies, al naargelang, zijn gehouden de sancties en de maatregelen tegen de clubs en/of hun leden, zonder verwijl, mede te delen aan de secretaris van de federatie.

In het kader van het samenwerkingscharter met de verschillende sportfederaties is er een wisselwerking tussen de diverse federaties inzake het overnemen van schorsingen.

Uitzondering: Enkel de sancties/schorsingen met geweldpleging komen hiervoor in aanmerking. Administratieve schorsingen kunnen worden overgenomen indien de federatie deze zwaarwichtig genoeg vindt of als de betrokken federatie die de straf heeft opgelegd hierom verzoekt.

N. Administratief verzuim

01

Opzettelijk administratief verzuim

1 tot 3 weken

02

Beschadiging officieel document

13 tot 26 weken

03

Vervalsing document

Beslissing TCO. Gestrafte speler/official die op een wedstrijdblad staat

2 weken bovenop eerste inbreuk + sanctie per   inbreuk + verlies van wedstrijdDeze lijst is niet limitatief. Hij kan bijgevolg volgens de noodwendigheden aangepast worden.

Dagelijkse update.
De wedstrijdkalender vindt u hier

Volg Ons

Facebook

Copyright © AVZA 2019

Design by new Webcreatix